شنبه،۱۸شهریور۱۳۹۶
کد: 153841
عضوفعال «خاکریزی ها»:

می خواهند افرادی ازجنس و تمایلات خود را درگیلان چینش کنند/ تفکیک بومی وغیربومی مرز استقلال نیست

 

نگاه مختصر به فرمانداران غیربومی شهرستانهابخوبی نشان میدهد که نزدیکان و اقربای آنان را چه کسانی تشکیل میدهند. تصور"استقلال عمل" تحت این شرایط کاملا منتفی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل،عضو فعال و از مدیران ارشد اجرایی استان در گروه «خاکریزی ها» نوشت: مدتی است که تغییرات احتمالی در استان در«گروه»(خاکریزی ها) به بحث گذاشته شده است. این حساسیت و توجه به امور استان و ریزه کاریهای آن مورد تقدیر است .

به ارزشهایی اشاره می شود که شاکله و وجوه ممتازه حکومت اسلامی است.
همه دوستان اشرافیت کامل دارند که درعصر حاضر در وضعیت حکومت اسلامی هستیم و کاملا مستقر نشده است.
چراکه اگرحکومت اسلامی بصورت کامل مستقرشود،مرحله ورود به جامعه اسلامی اغازخواهدشد.
همه تلاشها باید براین باشد تا مراحل تدوین شده مقام معظم رهبری در پیاده سازی حکومت و جامعه اسلامی،بابسترسازی فرهنگی ،اجتماعی،ساختاری،در وقت و زمان محقق ومستقرگردد.
اینکه دیده می شود التقاطهای حکومت اسلامی دردولتها بروز کرده ونگرشهای حزبی وسیاسی تقدم برسایراموردارد،برای این است که ما در مرحله حکومت اسلامی درجابزنیم.
قطعا ادامه این نوع تفکر اقتضا دارد که افرادی ازجنس و تمایلات خورا انتخاب و گزینش وچینش کند. بنابراین دیگر نمی شود، باتفکیک بومی وغیربومی بودن، مرزبندی استقلال وغیراستقلال راانتطارداشت.
منشوردرون سازمانی حزبها، سیاستی را ابلاغ می کند،که هرکدام از”منسوبین”، مامور به انجام وظایف تکلیفی ازسوی حزب و جناح خواهندبود .و اجتماع پیرامونی واندرونی شان ازهمان طیف و گروه تشکیل می شوند.

یک نگاه مختصر به فرمانداران غیربومی شهرستانهابخوبی نشان میدهد که نزدیکان واقربای آنان را چه کسانی تشکیل میدهند.  بنابراین تصور”استقلال عمل” تحت این شرایط کاملا منتفی است.
با همین نگاه، تغییر مدیران ارشدانجام خواهدشد وقطعادردوره دوازدهم ریاست جمهوری، بایدانگونه برنامه ریزی شود تادرانتخابات سیزدهم همین مدارحرکت باقی بماند.
اماآنچه که از دلسوزان ومتعهدان نظام بدون داشتن هیچ ادعا و ونطرداشتی ،متصورهست اینست که اجتماع و اهداف خود را “سازمان یافته”و مکتب محور و اخلاق مدار نمایند.
شعاع جذب و کشش را افزایش دهند.بعبارتی جذب حداکثری بوجود آید وکادردوربین کوچک وازنزدیک تنظیم نگردد تا عده ای خاص درآن جای گیرند .

خودرا ابتداعامل به آنچه می گوییم بدانیم .بعبارتی با عمل تحول راایجادکنیم همانند شهیدبزرگواروباکرامت حججی. امروزنیازهست که درعبور از”تشکیل حکومت اسلامی” و رسیدن به “جامعه اسلامی “همانند سال پنجاه و هفت وایام دفاع مقدس، “من ها”رازیرپاله ودفن نماییم ،تا آینده رابه “جامعه اسلامی” بسپاریم.
ما ماموربه تکلفیم،ودرتکلیف”احدی الحسنیین”هست.
یاحق

————————————————————————————————————————————————–

انتهای پیام

منبع:گروه  تلگرامی «خاکریزی ها»

نام *
پست الکترونیک *
وب سایت