ماجراهای مربوط به طارمی و الغرافه را حتماً می‌دانید اما طی روزهای گذشته دلیل ناراحتی طارمی از پرسپولیسی‌ها هم مشخص شد.

اینکه در بعضی از مسابقات پرسپولیسعده‌ای از هواداران به خصوص در یکی از جایگاه‌ها با کنایه منشا را تشویق می‌کردند تا به طارمی کنایه بزنند و همین مسئله آقای گل ۲ فصل اخیر قرمزها را حسابی دلخور کرد.