او مدعی است که سه تا برادر بودند در دوره دوم متوسطه که گل و ماریجوانا در مدرسه توزیع می‌کردند: «مدیر مدرسه بارها کتمان کرد. مگر می‌شود ۶۱۰ دانش آمور دزوغ بگویند؟ اما بعد از اصرار ما و رو شدن چند مورد، گفتند دو تا از برادرها را اخراج کرده‌اند، حالا یکی در مدرسه باقی مانده است.»

پدر این دانش آموز همچنین به یک ایراد ساختاری و آسیب زا در مدرسه اشاره می‌کند . چرا مقاطع تحصیلی مجتمع آموزشی از هم جدا نبود؟ چرا نباید دوره دوم متوسطه از دوره‌های پایین تر جدا باشد؟ بچه ها می‌گویند برخی دانش آموزان بزرگتر، مشروبات الکلی به مدرسه می‌آوردند. همه اینها را به هیات موسس گفتیم و گوش ندادند.