جمعه،۴آبان۱۳۹۷
کد: 179448
🌹🌹 یادی که دردلهاهرگزنمی میرد یادشهیدان است»

جمعه های«شهدایی»احرار/ مروری بر زندگی امیر سرلشکر خلبان شهید سیدعلی اقبالی دوگاهه، شهرستان رودبار

 

شهید اقبالی در عنفوان جوانی به عنوان خلبان شکاری بمب افکن داوطلب میدان رزم شد و از جمله خلبانانی بود که در مدت کوتاه عمر پربارش به میزان ۵۰ ساعت پرواز جنگی را در کارنامه فعالیت های یک ماهه جنگ از آن خود ساخت.

گروه ایثارو مقاومت پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل: «جرأت و جسارت در پروازهای عملیاتی، دارا بودن تکنیک در کنار تاکتیکبه همراه مهارت های فنی، علمی و تخصصی از شهید اقبالی استاد خلبان ماهر وبرجسته ای ساخت، به طوری که انتقال مهارت های پروازی به ده ها جوان مستعد وتحت آموزش خلبانی را به عهده گرفتتعداد زیادی از این خلبانان تا رده های عملیاتی و فرماندهی ارشد نیروی هوایی راه یافتند و موجب افتخار و سربلندی میهناسلامی مان شدند… » این زندگی نامه از سوی امیر سرتیپ دوم خلبان رضا رمضانیکه هم اکنون به عنوان پژوهشگر در مرکز مطالعات راهبردی نیروی هوایی ارتشجمهوری اسلامی خدمت می کند، در اختیار شاهد یاران قرار گرفته و اهمیتش در ایناست که با نظارت فنی و تخصصی برجستگان نیروی هوایی به رشته تحریر درآمده استاین نوشته پس از مطابقت با زندگی نامه موجود در یادنامه «شکوه پرواز »، بهکوشش حکمت قاضی میرسعید، ناشردفتر پژوهش های نظری و مطالعات راهبردینهاجا، در نهایت به رسم الخط و شیوه نامه شاهد یاران درآمد که با اندکی تلخیص و ویرایش تقدیم حضورتان می شود:

سرلشکر خلبان سیدعلی اقبالی، در هفتم مهرماه ۱۳۲۸ در محله دوگاهه از روستاهایپایین محله شهرستان رودبار استان گیلان در یک خانواده متوسط و مذهبی دیده بهجهان گشودپدرش به کار کشاورزی اشتغال داشت و اکثر اوقات زندگ یاش به کشتدرختان زیتون و روغ نکشی از آن می گذشت. ایشان که افتخار ذاکری و مداحی اهلبیت علیهم السلام را داشت، مدتی نیز به کاسبی در «پایین بازار» مشغول بودپسرشسیدعلی نیز همیشه به پدر کمک می کرد.

سیدعلی پس از گذراندن دوران طفولیت که همواره در هر زمین های استعدادش رانشان می داد، پس از کسب موفقیت های تحصیلی جهت ادامه مراحل آموزشی ودرسی به تهران آمد و در دبیرستان امیرکبیر تهران ثبت نام کرداو از همین دبیرستانموفق به اخذ دیپلم شد و در سیزده آذرماه ۱۳۴۶ به استخدام نیروی هوایی در آمد.پس از طی آموزش های نظامی و موفقیت در آزمو نهای زبان انگلیسی و مهار تهای فنیو تخصصی و انجام دوره های آکادمی پرواز و پرواز مقدماتی با هواپیماهای «پاپ » و«اف ۳۳ »در دانشکده پرواز، در بیست و پنجم مردادماه سال ۱۳۴۷ به منظور تکمیلدوره خلبانی و پرواز با هواپیماهای پیشرفته جت شکاری به همراه دو تن از دانشجویان ایرانی به نام های «محمد افشاری » و «سعید گیلانی » به پایگاه هوایی ویلیامز شهرفنیکس ایالت آریزونای آمریکا اعزام شد و پس از طی دوره های تکمیلی پرواز و پرواز باهواپیماهای «تی-۴۱ « ،»تی -۶» «تی- ۳۷ »و «تی-۳۸ » در مجموع به مدت ۲۲۰ساعت با دریافت نشان خلبانی به عنوان خلبان نمونه این پایگاه به ایران بازگشت.

این امیر سرافراز، آموز شهای تاکتیکی را با هواپیمای اف ۵ در تاریخ چهاردهم بهمن ماه۱۳۴۸ به سرعت به اتمام رساند و به عنوان افسر خلبان شکاری تاکتیکی در گردان ۴۳شکاری به طور عملی فعالیت های پروازی خود را آغاز کرددر سال ۱۳۵۱ در مسابقاتتیراندازی هوایی که در پایگاه دزفول برگزار شد حائز مقام نخست در بین خلبانانسراسر پایگاه های نیروی هوایی شد.

آگاهی های علمی و مهارت های تخصصی در پروازهای تاکتیکی عملیاتی ایشان به گونه ای بود که در مدت کوتاهی تا سطح لیدر دومی ارتقاء یافت و با ۱۰ مورد تشویق وجدیت در انجام وظیفه و ارائه طرح های کاربردی در راستای پایین آوردن سوانح پروازی، جای خود را در ردیف بهترین و نام آورترین خلبانان نیروی هوایی باز کرد وبدین ترتیب بار دیگر در سال ۱۳۵۳ جهت گذراندن دوره کارشناسی تفسیر عکس هایهوایی، مدیریت اطلاعات و عملیات هوایی به کشور آمریکا اعزام شدپس از طی ایندوره و بازگشت از آمریکا ابتدا در پایگاه ششم شکاری و پس از آن در پایگاه دومشکاری ضمن پروازهای عملیات تاکتیکی و معلم خلبانی، مسئولیت شعبه اطلاعات وعملیات فرماندهی گروه یکم گردان ۲۳ شکاری و افسر ناظر اجرای طرح های عملیاتیمعاونت طرح و برنامه نیروی هوایی را به عهده گرفتشهید اقبالی در سال ۱۳۵۴ازدواج کرد.

مروری بر زندگی و مجاهدات امیر سرلشکر خلبان شهید سیدعلی اقبالی دوگاهه (منتشر نشود)
گواهینامه پرواز شهید اقبالی

ثمره این ازدواج فرزند پسری است به نام سیدافشین که امروز یکی از پزشکان حاذقکشور و از افتخارات ایران اسلامی است امیر سرلشکر خلبان شهید اقبالی عاشق پروازبود و به رغم مسئولیت های مهمی که برعهده داشت هرگز از فعالیت های پروازی دورنشدجرأت و جسارت در پروازهای عملیاتی، دارا بودن تکنیک در کنار تاکتیک به همراهمهار تهای فنی، علمی و تخصصی از وی استاد خلبان ماهر و برجست های ساخت، بهطوری که انتقال مهارت های پروازی به ده ها جوان مستعد و تحت آموزش خلبانی را بهعهده گرفتتعداد زیادی از این خلبانان تا رده های عملیاتی و فرماندهی ارشد نیرویهوایی راه یافتند و موجب افتخار و سربلندی میهن اسلامی مان شدند.

تنی چند از غیورمردان نیز در همان آغازین ماه های جنگ تحمیلی و به ویژه درعملیات غرورآفرین ۱۴۰ فروندیِ آغازین روز جنگ، که به عملیات «۱۴۰» اشتهار یافت،مشارکت ورزیدند و شهید اقبالی خود لیدری یک گروه پرواز چهارفروندی را بر عهدهداشتاین عزیزان با جرأت و جسارت وصف ناپذیری در رویارویی با دشمن متجاوز،افتخار آفریدند و با بمباران نقاط از پیش تعیین شده ضربات مهلکی بر پیکر دشمنمتجاوز وارد ساختنداز میان این قهرمانان نام آور می توان از زنده یاد سرتیپ خلبان محمد دانشپور به همراه امیر سرتیپ خلبان سید اسماعیل موسوی و عزیزانی همچونیدالله جوادپور، بهروز سلیمانی و در نهایت شهدای سرفرازی مانند سرلشکر خلبانمصطفی اردستانی و سرلشکر خلبان عباس بابایی نام برد.

شهید اقبالی در عنفوان جوانی به عنوان خلبان شکاری بمب افکن داوطلب میدان رزمشد و از جمله خلبانانی بود که در مدت کوتاه عمر پربارش به میزان ۵۰ ساعت پروازجنگی را در کارنامه فعالیت های یک ماهه جنگ از آن خود ساختشهید اقبالی درزمان مسئولیتش، در پایگاه های بوشهر، دزفول، تبریز و ستاد نیروی هوایی تهرانسرپرست و صاحب پست های استراتژیکی همچون معلم خلبانی، ریاست شعبه اطلاعات و عملیات فرماندهی گردان ۲۳ شکاری و افسر ناظر اجرای طرح های عملیاتیمعاونت طرح و برنامه نهاجا بود.

امیر سرلشکر خلبان شهید سیدعلی اقبالی با وجود آنکه پس از پیروزی انقلاب اسلامیمدت کوتاهی از نیروی هوایی دور شد اما با آغاز جنگ، داوطلبانه و به خواست خود بهنیروی هوایی بازگشت و با انجام پروازهای شناسایی و آموزشی فعالیت های خود را آغازنمود.

مروری بر زندگی و مجاهدات امیر سرلشکر خلبان شهید سیدعلی اقبالی دوگاهه (منتشر نشود)
پدر شهید اقبالی در کنار همسر شهید

پایگاه دوم شکاری با داشتن انواع هواپیماهای جنگنده شکاری اف ۵ خلبانان مجرب،شجاع و کارآزموده یکی از پایگاه های درگیر و مؤثر در طول هشت سال دفاع مقدسبوداین پایگاه از نظر سازمانی دارای ۸۴ فروند هواپیماهای جنگنده اف ۵ بوده که درروز آغاز جنگ در انجام عملیات ۱۴۰ فروندی، از میان این تعداد هواپیما، ۶۸ فروند آنبا کار شبان هروزی یکصد تن از کارکنان فنی تحت امر فرمانده گردان ۲۱ نگهداریمتمرکز در دسته های ۲، ۳ و ۴ فروندی آماده انجام عملیات و بمباران نقاط از پیشتعیین شده در «طرح نبرد البرز» شدند.

سرلشکر خلبان علی اقبالی با وجود اینکه جوانترین معلم خلبان شکاری در آن سا لهامحسوب می شد در عملیات ۱۴۰ در قالب لیدر دسته پروازی ۴ فروندی از پایگاه دومشکاری تبریز برخاستاو و همپروازان تحت امرش پس از بمباران پایگاه هوایی موصل همگی سالم به پایگاه خویش بازگشتند.

همزمان با انجام این عملیات از سایر پایگاه های نیروی هوایی نیزاز جمله «پایگاه هایسوم، ششم، چهارم، یکم شکاری »، هر پایگاه متناسب با ظرفیت های پایگاهی خود درمجموع به استعداد ۲۰۰ فروند هواپیما آماده انجام عملیات گردید که تعداد ۱۴۰فروند آنان با عبور از مرزهای بین المللی و بمباران نقاط از پیش تعیین شده عملاً پاسخدندان شکنی به یاوه گویی های صدام در سودای خام «فتح سه روزه تهران » دادند.

عملیات ۱۴۰ که در نوع خود یکی از گسترده ترین و موفق ترین و هماهنگ ترینعملیات ها در طول تاریخ نبردهای هوایی معاصر خوانده شده است با شجاعت وصفناپذیر خلبانان غیور نیروی هوایی اولین پاسخ مناسب به دشمن متجاوز بود که همینامر باعث وحشت و هراس مستشاران، کارشناسان و تحلی لگران خارجی شد، همانمستشارانی که به هنگام خروج از ایران با لبخند تمسخرآمیزی چنین ابراز می داشتندکه به زودی همدیگر را خواهیم دید.

در کتاب تاریخ نبردهای هوایی دفاع مقدس نوشته سرتیپ دوم خلبان علیرضا نمکی،فهرست قهرمانانی که در چند روزه آغازین جنگ در پایگاه دوم شکاری )تبریزدر واردکردن فشار بر دشمن بعثی تا مرحله زمین گیر شدنش اهتمام ورزیده اند نام سرلشکرخلبان شهید سیدعلی اقبالی دوگاهه با نام پروازی «اسکار الِ » چند بار تکرار شدهاست.

امیر سرلشکر خلبان سیدعلی اقبالی سرانجام در آخرین پروازش در یکم آبان ماه ۱۳۵۹زمانی که لیدریِ یک دسته دو فروندی هواپیمای «اف۵ » را به عهده داشت، در یکمأموریت برون مرزی با هدف بمباران یکی از سایت های راداری موصل به همراه همرزمخلبانش «ستوان خلبان شفیع حسینپور » از زمین برخاستپس از رسیدن به منطقه وعدم مشاهده هدف، بلافاصله هدف ثانویه را که «پادگان العقره » در حوالی پایگاههوایی کرکوک عراق و در نزدیکی مرز مشترک ترکیه، عراق و ایران بود و به دره عروسک ها شهرت داشت تغییر مسیر داد و درست در ساعت تعیین شده، روی هدف ظاهرشد.

پادگان العقره در آتش و دود بمب های رها شده می سوخت و سیدعلی به همراه همرزمخلبانش «شفیع حسینپور » خوشحال و سربلند، آسمان عراق را ترک می کردند… اما درآخرین لحظات انگار دست سرنوشت حدیث دیگری را برای خلبان سی و یک ساله ومحبوب ما رقم زدبمب های رها نشده ای هنوز در مخزن هواپیما بود و هدف دیگریدر انتظاررادار

راداری استراتژیک، که بارها امید همرزمانش را به یأس تبدیل کرده بود و پرنده هایآهنی نشان را نشانه رفته بود و او باید انتقام می گرفتسیدعلی می دانست که چشمامید افشین کوچکش و افشین های بزرگ و کوچک دیگری در دل خاک میهنش به آنهاست.

مروری بر زندگی و مجاهدات امیر سرلشکر خلبان شهید سیدعلی اقبالی دوگاهه (منتشر نشود)

در آخرین ثانیه های باقی مانده از فرصتش که آخرین لحظات ناب زندگی اش نیز بود،مهم ترین انتخابش شرا کرد، انتخابی برای همیشه… و بار دیگر به سوی هدف پیشرفتبا بمباران موفق و متهورانه عظیم راداری دشمن، پرنده آهنینش به شدت مورداصابت موشک قرار گرفت و با برقراری تماس رادیویی با همرزم خلبانش گفت«شفیع،مرا زدند» ستوان خلبان شفیع حسینپور که تا آن لحظه به خوبی او را در انجام عملیات یاری داده بود به شدت متأثر شد و گفت: «گمت کرده ام، کجایی ».سیدعلی ابتدا جواب داد«پنج کیلومتری شرق موصل » و سپس در حالی که صدایش با امواج درهم آمیخته بود و به سختی شنیده می شد فریاد زد:

«هواپیما را ترک می کنم… » و صدا برای همیشه قطع شد.

خلبان جوان، این پرند ه زخمی را به زحمت به ۳۰ کیلومتری شرق موصل نزدیکی مرز ایران رساندسرانجام هواپیما سرنگون شد و او با کمک چتر نجات از هواپیمایش«ایجکت » کرد و به اسارت دشمن بعثی در آمدبنا بر آخرین اطلاعات، در ادامه،توسط عناصر مزدور رژیم بعث عراق، به فجیع ترین و بی رحمانه ترین وضعی به شهادت رسیدبعدها جنایتکاران بعثی مد تهای مدید در تلاشی بی شرمانه، برایسرپوش گذاشتن بر این جنایت هولناک، به دور از تأسی به قوانین بین المللی جنگ،بیست و دو سال سکوت کردندتا اینکه در خرداد سال ۱۳۷۰ برابر گزار شهای موجودعملیاتی و اطلاعاتی و نامه ارسالی کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی مبنی برشهادت ایشان و اظهارات دیگر اسرای آزادشده و خلبانان اسیر عراقی شهادت خلباناقبالی محرز شد.

در سال ۱۳۸۱ پیکر مطهرش که غریبانه در گورستان محافظیه نینوا در جوار جدبزرگوارش حضرتا باعبدالله الحسین)عو بخش دیگری از آن در «قبرستان زبیر » شهرموصل به خاک سپرده شده بود با پیگیری کمیته جستجوی اسرا و مفقودین و پیگیریهای کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی به همراه تنی چند از دیگر خلبانان شهیدنیروی هوایی، پس از گذشت بیست و دو سال دوری از وطن در میان حزن و اندوه یارانو همرزمان، به میهن اسلامی بازگشت و بر دوش امت حق شناس و وفادار ایران اسلامیبه شکلی بسیار زیبا و تاریخی در میدان صبح گاه ستاد نیروی هوایی تشییع و دربهشت زهرا)ستهران در کنار سایر هم رزمان شهیدش آرام گرفتروحش شاد وراهش پررهرو باد.

نام *
پست الکترونیک *
وب سایت