×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : سه شنبه, ۶ خرداد , ۱۳۹۹  .::.   برابر با : Tuesday, 26 May , 2020  .::.  اخبار منتشر شده : 5 خبر
جمعه های«شهدایی»احرار/ شهیدعلی ابراهیمی رودسر: من آگاهانه این راه راپذیرفته ام/سنگرهایی چون مسجد ومدرسه راخالی نکنید

گروه ایثارو مقاومت پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل؛هرجمعه باشما باشهدائیم؛جمعه های«شهدایی»احرار/علی ابراهیمی رودسر: برایم هیچ گریه وزاری نکنید چون من خودم آگاهانه این راه راپذیرفته ام. سنگرهایی چون مسجد ومدرسه راخالی نکنید.

 

 

شهید:  علی ابراهیمی                      فرزند :   سهراب                         متولد : ۰۲/۰۴/۱۳۵۰

تاریخ شهادت  : ۲۳/۰۳/۱۳۶۷                                               محل شهادت :    بانه جبهه ماووت

 

                                        وصیت نامه پاسدارشهید علی ابراهیمی  

 اینجانب علی ابراهیمی فرزند سهراب ابراهیمی اعزامی ازرودسر-رحیم آباد. قال علی (ع) همانگونه که بچه علاقه به پستان مادردارد من هم علاقه به شهادت دارم آغاز میکنم بنام آنکه آفرید جهان راسپس دانشکده تربیت وافکارماجهانیان قراردادباشد آنچه دراوست مسخرماانسانها قراردادتاآزمایشی باشد برای نتایج اعمال ماها بنام آنکه ارض وسماء هستی و نیستی موجودات زنده وغیرزنده کان ومکان راآفرید وهمه تحت فرمان اودرجنبش وتغییرمی باشند.

خلاصه مطلع سخنم رابه نام او،اونی که سرنوشت نه ماهایی که جهان راتایین می نماید ومی خواهم بگویم که هرچیزی وموجودی وذره های به گونه ای ازبین می رود ونابود می شود وبارسفر می بندد. منظورومقصوداصلی این حقیر برروی اشرف ترین وارجمندترین مخلوقات یعنی انسان است .

یعنی میخواهم بگویم که هرانسانی ازقول استاد مطهری به گونه ای ازاین دنیا  بارسفربه جهان دیگررامی بندد. اونقل می کند ممکن است انسانی نحوه های مختلف وبراثروقایع های مختلفی سفرکند وازاین جهان اصلی بریده وبه جهان همیشگی وارد شود تانتایج اعمال برای  اوسرنوشتی باشد یکی امکان دارد براثر مرگ طبیعی ازبین برود ویادربسترخوابیده است بامرگ  روبرو شود یاامکان دارد

براثربرخورد وقایع دیگریعنی ازپشت بامی یادرختی یانزاع باکسی ودر  اثرسوختن ویا خفه شدن درآب بامرگ روبروشود.اما عده ای سعادتمندی امکان دارد برای حفظ  شرف وامنیت آب وخاکم ،وطن زیستن آبررومندانه انسانهای مسلمان دیگرکه زیرلوای پرچم پر  افتخار اسلام همچون پیشوایان راستین وامامان معصوم ونائبانشان بامرگ جاودان روبرو شوند.  البته دراینجادیگرمسئله مرگ مطرح نیست،بلکه مسئله شهادت ،شجاعت،شقاوت وایثاروگذشت  وجانبازی مطرح است دراینجاست که خداوندفرمود:(خون بهای شهیدمن هستم. خوشابه  سعادتشان که آبرومندانه وبی باکانه مقاومت کرده تادین ومیهن اسلام راباخونهای پاکشان آبیاری کرده ولذا ثمره اش راحجایتان مطلع هستند.

پس راههای مختلف مرگ راگفتیم .اما انتخاب راه مهم  است، کدام راه راانتخاب کنیم تاجاویدان باشیم . کدام نوع ازمرگ رابپذیریم که درموردوقایع تاریخی  ازمربیان ودوستان ودیگراستادانم کسب کرده ام وبا اعماق قلب وباشوق بسیاربه طرفداری ازپیروان  راستین ومبین اسلام شتافته وشاید بتوانم کمکی کرده واسلحه ای به سوی دشمنان واین بعثیان تاریخ  امروزی ماکشیده باشند.ناگفته نماند منظورم شهیدشدن نیست بلکه آمدن به جبهه رایک وظیفه دانستم  وخواستم به ندای امام لبیک گفته وعمل کنم وازطرفی انگیزه دیگربنده ازآمدن به جبهه پیام پسرخاله ام  شهید جاوید (حسن)محمدیان بوده ومی خواستم اسلحه اش رابه دستم بگیرم وشهادت وی من راخیلی برای جبهه رفتن متاثرکرد.

امیدوارم که بتوانم دنباله روی اوباشم. بازمی گویم منظورم نابودکردن  دشمنان اسلام است ازقول قرآن داریم (بکشیدوازبین ببریدتا آنجاکه توان دارید). درفکرکشتن باشیدونه درفکرشهید شدن ولذا من میخواهم ایستادگی کنم تا آنجاکه جان وخون دربدن دارم، وگلوله ای دراسلحه ام است به قلب دشمنان شلیک کنم وشجاعانه وآگاهانه به *هل من ناصرامام لبیک گفته وتاآخرین نفس وآخرین قطره ای خون وحتی آخرین گلوله درسلاح ایستاده ومی رزمیم(می جنگیم). من هم باکسب اجازه قبلی از پدرومادرم ،باپدرم گرم وپرشوق برادران وخواهرانم و دیگرفامیلین ودوستان ومربیان گرامی روزانه جبهه  نورعلیه ظلمت گشتم البته هرشخصی درمورد آینده خود نگرشی دارد ومن هم نظری برای آینده هم دارم  یعنی میخواهم آینده ام رادرهمین جبهه ها روشن سازم هرچند سعادت شهید ویا……پیدانمی کنم ولی بدنیست.  چندکلمه ای درمورد آینده نگری خودم داشته باشم راهی باشد که جاویدان وفراموش نشدنی. زنده تاریخ  باشد، چون اینجانب آگاهانه به ندای امام باجان ودل پذیرفته ام هم اکنون درجبهه هابه سرمی برم وهرلحظه  سعادت درانتظار ماست وبد نیست چندکلمه ای به یادگاربگذاریم .

چندروزی ازاعزام مابه جبهه گذشته بود که به اتفاق یکی ازدوستانم دست به نوشتن وصیت نامه زدیم از خانواده ام پدرومادرم طلب حلالیت دارم، پدرم ومادرم شما بهتردرک کرده بودید که کشورورهبربه مانیاز دارد وازطرفی شما علاقه به جبهه رفتن من داشتید چون روزاول که به بسیج برای ثبت نام رفته بودم. چیزی به من نگفتید ودومین امتحانم رفتن به آموزش نظامی ام بوده واین امتحان سوم ازشما بود .

برایم به روشنی حاصل شد که شما میخواهید پیام امام بی جواب نماند ومن راهدیه وارروانه جبهه ساختید خلاصه اگرشهید شدم برایم هیچ گریه نکنید ،حتی یکی ازدوستانم می گفت : برادرم مفقود شدومادرم به یاد حسین(ع)  برای برادرم اشک می ریخت ، می گفت که پسرم اشک ریزان زیادی دارد اما امام حسین (ع)را به طوری شهید کردند که کسی نداشت که برایش اشک بریزد .

پس شما هم همینطورباشید ومقاوم وراسخ و استوارباشید بدانید خنده شما تیری است برقلب دشمنان شما وگریه شما شیرینی است درقلب دشمنان شما، اگرمیخواهید دشمن شادنشود پس گریه نکنید مانند پدران ومادرانی باشید که چندتا ازعزیزانشان راازدست داده اند.

مگرشما این رانشنیده اید که نقل کرده اند: امام حسین (ع) درحالی که بالب تشنه وغریبی وتنهایی کشته می شودیاورویاری ندارد،ای آدم اگراوراببینی درحالیکه می گوید آه ازتشنگی وآه ازبی یاوری ازآنکه شدت تشنگی بین او وآسمان مانند رودحائل می شود چشمش آسمان رانمی بیندولی هیچکس جوابش بگویدمگربا شمشیرو شربت مرگ شما هم بگوید ما اهل کوفه نیستیم امام تنها بماند.

بدانید که وطن نیازبه مادارد، امروزروزدرنگ نیست بلکه جبهه نیازبه امثال ماها دارد. امام ماراندا می کند امروزه جهان برروی ماحساب می برد ازماو اسلام ورهبریت شجاعانه ما جهان دروحشت است ، از صبروشکیبایی وبردباری پدران ومادران امثال شما وحشت دارند . جهان ازشماها حساب می برد ماباید کاری کنیم تاعاشوراهای دیگربرپاکنیم .

ما قاسم هاواکبر- اصغرهاهستیم وشماپدران ومادران ماها هستین ،به کلیه فامیلانم وبستگانم یک به یک سفارش میکنم اسلام وامام به شماهانیازدارد. اسلام ووطن عزیزمان درخطراست وسعی کنید پشت جبهه وحتی جبهه هابا کمک های مالی وجانی آنقدردرتوان دارید برسید هرچند نیازبه سفارش نیست وشما خودتان بهترمیدانید ودرک کرده اید وبارها ازشماهاگذشت هاوایثارهادیده ام ولی پیامم رافراموش نکنید.

درآخربرایم هیچ گریه وزاری نکنید چون من خودم آگاهانه این راه راپذیرفته ام وتحمیلی واجباری دررفتن دراین راه برایم وجودنداشته وباپای خودم رفته ام هر چنددر؟؟؟؟نیستم ولی درمیان تک تک شما حاضرم وبراساس این آیه ولاتحسبن الذین ………….،ازتمامی مسلمانان هموطنان ودوستان ومربیان خودم میخواهم که امام رافراموش نکنند وسنگرهایی چون مسجد ومدرسه وجبهه راخالی نکنند درجهانی که آزاده ایده باشد چراباید بهترین وارزنده ترین وپاینده ترین راه را انتخاب نکنید.

پرونده این عزیزمان نیز برای همیشه بسته شد وشمع وجودش خاموش گشت ولی خودش هیچگاه ازبین ما نرفته وتاابد جاوید است زیراما اورادرکنارمان حس می کنیم واین یک واقعیت انکارناپذیراست برادربسیجی علی ابراهیمی  درتاریخ ۲۳/۰۳/۱۳۶۷درمنطقه ی بانه کردستان  به درجه رفیع شهادت نائل آمد وپیکراین شهید گرامی درشهررحیم آباد-رودسرتشیع ودرگلزارشهدای این  شهر به خاک سپرده شدند والسلام خدایا خدایا تا انقلاب مهدی (عج) خمینی (ره)رانگه دار     علی ابراهیمی

     والسلام خدایا خدایا تا انقلاب مهدی (عج) خمینی (ره)رانگه دار

   علی ابراهیمی

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.