نامبرده پدر متهم مصطفی نیازآذری است که پس از دستگیری اکبر طبری به کانادا فرار کرد.