گیلان
۴۶۰۵۸۷۱
با حضور حدود چهار هزار صیاد

آغاز فصل صید ماهیان استخوانی در سواحل گیلان

فصل صید ماهیان استخوانی با حضور حدود چهار هزار صیاد و ۵۱ شرکت پره صیادی در نوار ساحلی گیلان آغاز شد.