گیلان
1418826199_3

«موش مردگی» حامیان فتنه در بدنه دولت برای انتخابات

شنیده های احرارگیل از زورآزمایی سرمای استخوان سوز اصولگرایان با گرمای تشکیل «تعاونی های وحدت» گروه های همسو بعد «بدو بدو» اصلاح طلبان گیلان در بازسازی مجدد تشکیلاتی و «موش مردگی» اصحاب فتنه؛ حکایت ها دارد