گیلان
۱۳۶۵۰۸۶_۷۲۷

اعمال و آداب مشترک شب‌های قدر

اعمال شب‌های قدر بر دو نوع است: اعمالی که در هر سه شب انجام می‌شود و به اعمال مشترک معروف است و اعمالی که مخصوص شب قدر است.