گیلان
photo_2022-07-14_01-05-04
نامه وارده شهروند آستانه ای؛

انگیزه های سیاسی استاندارگیلان در دیداربا خانواده های شهدا!

بهرحال انگیزه های سیاسی استاندار نمی‌گذارد دیدار با خانواده شهدا هم برای رضای خدا و خالصانه باشد