گیلان
۳۱۱۲۷۵۶

بازی انتخاباتی جریان فتنه با دوقطبی «توان موشکی یا برد موشکی»

در چارچوب راهبرد بسط متدیک برجام، اردوگاه فتنه به دنبال آن است که دوقطبی «توان موشکی یا برد موشکی» به عرصۀ مناظرات انتخاباتی کشیده شود.