گیلان
۱۳۹۹۰۹۱۸۰۰۰۳۲۹_Test_PhotoN

بیانیه دولت: اگر مجلس حرکت هوشمندانه دولت را خلاف قانون خود می داند باید مسئولیت عواقب آن را نزد مردم بپذیرد و پاسخگوی همه هزینه های مترتب بر آن باشد

اگر مجلس محترم شورای اسلامی چنین حرکت هوشمندانه ای را خلاف قانون خود می داند و قصد دارد بیانیه مشترک صادره را غیرفعال کند باید مسئولیت عواقب آن را نزد مردم بپذیرد و پاسخگوی همه هزینه های مترتب بر آن باشد.