گیلان
ShahidbahmanRezaee-443×323

جمعه های«شهدایی» احرار/ وصیت شهید بهمن رضایی رودبار: اجازه نخواهیم داد ابرقدرت ها کشور ما را به خاک و خون بکشند

ما بچه مسلمان ها به خود اجازه نخواهیم داد که ابرقدرت های شرق و غرب کشور ما را به خاک و خون بکشند