download (2)

جمعه های«شهدایی» احرار ?/ شهید بابک نوری عزیز: پدرم! شما دعا کن که با دوستان شهیدت محشور شوم

پدرم تو هم روزی در جبهه حق علیه باطل از زینب‌های مملکت دفاع کردی، شما دعا کن که با دوستان شهیدت محشور شوم.