n00744677-b

جمعه های«شهدایی» احرار ?/ ماجرای درخواست یک شهید از حضرت زهرا(س)

شهید بهتاج شهبازی جوان اردبیلی بود که از از حضرت خواسته بود تا دل پدر و مادرش را برای رفتن او به جبهه نرم کند.