گیلان
download (1)
یاد داشت حسین داداشی:

«بهم ریختگی» ستادهای منتسب به رئیسی در گیلان!

امیدواریم روند صدور احکام متوقف شود و دیگر شاهد صدور احکام جدید نباشیم چرا که تعدد یا کثرت ستادهای هم عرض می تواند منجر به عدم وحدت رویه و بهم ریختگی در ستادهای منتسب به حضرت آقای رئیسی شود و یا خدای ناکرده شائبه سهم خواهی این اشخاص را بعد از انتخابات بوجود آورد..