گیلان
۱۴۰۰۰۶۲۱۰۰۰۷۹۴_Test_PhotoN

رئیسی: ایران به زیرساخت های اقتصادی آسیا متصل می شود

رئیس جمهور، اتصال ایران به زیرساخت های اقتصادی آسیایی را از دستاوردهای نخستین سفر خارجی خود دانست و گفت: باید ظرف مدت کوتاهی وزارت امور خارجه و سایر وزارتخانه های مرتبط، این موضوع را بررسی کنند و اسنادی که در این زمینه نیاز هست را به امضا برسانند.