گیلان
۳۳۰۱۳۶۷
نوروزانه قاتلان جمهور برای مردم

روایت تلخ سنگ‌پرانی رجال سیاست به سیاست/انتخابات ۱۴۰۲ را هم تحریم می‌کنیم!

این طبیعت تلخ سیاست است. هنگامیکه تحریم کنندگان انتخابات و کسانی که از مرگ صندوق رأی سخن بگویند منتبّه نشوند؛ طبیعتا از تحریم انتخابات بعدی سخن می‌گویند!