۳۷۲۹۶۸_۹۳۱

جمعه های«شهدایی»احرار/ زندگی نامه شهید محرمعلی قدمی رزداری شهرستان رضوانشهر

شهید محرمعلی قدمی در لشکر ۸۸ زاهدان افتادند و پس از ۴۳ روز خدمت در جبهه در منطقه سومار به فوز عظیم شهادت و به هدف مقدس خویش نائل آمد.