گیلان
۱۳۹۸۰۴۱۶۱۳۰۲۴۳۹۶۴۱۷۸۲۲۰۸۴
آمریکا در جلسه‌ای که ایران حضور داشته باشد نخواهد بود

عراقچی: بازگشت طرفین به برجام در یک مرحله صورت می‌گیرد؛ اول آمریکا بعد ایران

سیاسی وزیر امور خارجه گفت: آمریکا در هیچ جلسه ای که ایران حضور داشته باشد نخواهد بود، این سیاست قطعی ماست و در آن تردیدی نیست و همه امور هم بر همین ترتیب برنامه ریزی شده است.