گیلان
قتل
بخشدار اسالم خبر داد:

قتل راننده خط تالش – رشت با ضربات چاقو / کشف جنازه مقتول در مزارع

بخشدار اسالم گفت: یک مرد ۴۶ ساله در اسالم تالش به قتل رسید.