گیلان
۱۴۰۰۰۹۲۴۰۰۰۶۸۱_Test_PhotoN

محسن رضایی در بیمارستان بستری شد

معاون اقتصادی رئیس جمهور ساعاتی پیش به دلیل کسالت، در یکی از بیمارستان های قزوین بستری شد.