گیلان
۷۴۰۵۳۰_۲۶۸
اعتقادی به این چپ‌بازی‌ها و راست‌بازی‌ها ندارم

محمد غرضی: نامزد انتخابات می‌شوم/ در دولت فعلی جیب فقرا خالی و جیب اغنیا پرتر شد

محمد غرضی گفت: من دهه‌هاست که در هرجایی که تشخیص داده‌ام می‌توانم خدمت کنم حاضر شده‌ام و اکنون هم با شعار ترجیح حقوق عامه بر حقوق خاصه نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شوم.