گیلان
۶۵۲۰۵۲۵_۹۸۶

واریز ۲۷ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران

بیش از ۲۷ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران ؛ سهم کارخانه داران ، امروز به حسابشان واریز شد.