گیلان
۵ygmvwVty8v1

وزیر کشورکرونا گرفت

وزیر کشور به کرونا مبتلا شده است.