گیلان
۱۳۹۹۱۰۰۱۰۰۰۵۶۷_Test_PhotoN

چرا ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد؟

اگرچه تحریم‌ها همچنان ادامه دارد اما اثرگذاری آن ماه‌هاست که با پیگیری سیاست «مقاومت فعال» از سوی ایران به سراشیبی افتاده و حتی بازار هم دیگر به آن حساسیتی نشان نمی‌دهد، لذا زمان دیگر به ضرر ایران نیست.