گیلان
۱۳۹۹۰۴۰۱۰۰۰۸۴۳_Test_PhotoN

کدام نمایندگان مجلس طرح سوال از رئیس جمهور را امضا کردند؟

اسامی امضا کنندگان طرح سوال از رئیس‌جمهور منتشر شد.