۵۶۲۵۸۹۴_۵۳۷

کشف گوشت شکار حیوانات حرام گوشت

۸۵ کیلوگرم گوشت گراز و خارپشت از منزل یک شکارچی متخلف در سیاهکل کشف شد.