گیلان
۳۶۴۵۱۸۲

یکه تازی پسر باغیرت دیار رئیسعلی دلواری

محمد جماعت طی توئیتی نوشت: پسر باغیرت دیار رئیسعلی دلواری، هم درون مستطیل سبز و هم بیرون آن، یکه تازی می کند. او می داند توپ را کجا بزند که دوست شاد و دشمن ناشاد شود.