گیلان
N82885720-72284751 (1)
🌷 «یادی که دردلهاهرگزنمی میرد یادشهیدان است» 🌷

۱۴۰۰/ 🌹نوروز «شهدایی» احرار/ هنوز تمام نشده سکوت انقلابی و فریاد «شهید ابولحسن کریمی» ، از مبارزه او با ستم روادارندگان به مستضعفان

داستان شهید کریمی در شرق و مرکز گیلان هنوز تمام نشده و در متن زندگی بخشی از مردم این مناطق جاری است ، هنوز از سکوت انقلابی و فریاد او ، از مبارزه او با ستم روادارندگان به مستضعفان، فعالیت های انقلابی، برخوردهای تند و قاطع و زندگی زاهدانه او سخن ها بر سر زبان هاست.